Rotary Club of Paramus
P.O.Box 1003
Paramus  NJ  07652-1003 
United States
 
 
President:
Jean Jadevaia
Phone : (201) 321-8842
 
Secretary: Elizabeth Spaeth
Phone: (201) 615-6070

President Elect: Sherin Elashry
Phone: (347) 415-3545